1942: MASONII ÎN VIZORUL POLIŢIEI ROMÂNE

dosare de arhiva

Nu este de mirare din care cauză până în prezent documentele despre care va fi vorba n-au fost publicate,deşi prezentul material a fost propus la mai multe publicaţiiscrise, care cel puţin se consideră”de dreapta”.Personal am dus varianta scrisă şi suportul electronic la”Flux”,”Literatura şi arta”,”Ziarul de Gardă”,”Capitala”,”gazeta Oraşului”etc.

Cu regret, au trecut 2 ani de atunci,dar nici pînă astăzi n-a fost publicat .Ei ştiu de ce !Acoperită cu câteva straturi de taine şi mistică această supersectă , cum o consideră unii , sau o organizaţie ocultistă mondială cu o conducere sionistă , cum consideră alţii are un sistem de camuflaj şi de investigaţii performante cu ramificaţii totale , în toate structurile statale , în deosebi din vârful piramidei .
Există o opinie , că din cauza unor metode ale masonilor , care ar fi aproape de cele ale inchiziţiei se scrie , se publică extrem de puţin , cu toate că suntem la început de mileniul III , adică în marele ocean informaţional . Cred că este un lucru firesc , că cei ce deţin vre-o informaţie sau alta dacă doresc să ajungă la bătrâneţe să nu scrie şi să ţină uşa la şură închisă . Frica-i de la Dumnezeu !
Cu toate acestea în ultimii 10-15 ani au fost publicate un şir întreg de lucrări cu caracter informaţional , istoric , filozofic , psihologic şi alte direcţii . Unele sunt probabil scrise la comanda respectivilor farmazoni (aşa erau numiţi masonii ) , deoarece , când cineva este prea lăudat , fără să fie menţionat măcar un moment negativ sau critic te face să pui la îndoială obectivitatea unei sau altei lucrări . Altele sunt scrise filozofic , care cred eu că sunt mai aproape de realitate .
Voi menţiona totuşi cîteva lucrări la respectiva temă , pentru a nu fi numai că vorba ; Victor Duţă”Războiul împotriva minţii noastre” apărută la editura”Icar” din Bucureşti în 2002 ; Paul Ştefănescu”Francmasoneria”apărută la editura “Miracol” în 1997 tot la Bucureşti ; Robert Charroux “Cartea stăpânilor lumii” apărută la editura Lucman tot la Bucureşti ; Anton Pervuşin “Oculitnîe voinî NCVD i SS” apărută în limba rusă la editura “Yauza” în 1998 la Moscova ;Vladimir Istarhov”Udar russcih bogov” apărută în limba rusă la editura “Svitovid” în 2003 la Haricov şi
Jones Robinson”Masonstvo(zabîtîe tainî) o tradurere din engleză în rusă apărută la editura”Cron-Press” în anul 2000 la Moscova .
Sigur că aceste lucrări sunt la moment numai cîteva din cărţile care prezintă organizaţia ocultistă în diferite ipostaze şi văzută din diferite unghiuri de către autorii acestora .
Împotriva masonilor în diferite perioade de timp autorităţile Rusiei ţariste au dus o luptă de lungă durată . Tendinţa spre dominaţie mondială (şi în majoritatea cazurilor destul de fructuoasă ) a acestei structuri a produs reacţii adecvate şi decizii violente din partea tuturor capilor de stat din întreaga lume.
Cu regret , nici Basarabia n-a fost ocolită de activitatea respectivei organizaţii . O sinteză destul de interesantă cu genericul”Masonii în Basarabia “ a apărut în revista istorică care se edita la Chişinău în 1936. În publicaţia amintită printre altele se menţionează:”D-l Prof. N.Iorga stabileşte că mai mulţi Români , încă din secolul XVIII , erau masoni.
Adesea ori în mişcările revoluţionare ale Românilor , mai ales când se necesita o înţelegere premergătoare între confraţii din Principate şi din împărăţiile vecine , se observă o iniţiativă unică la bază ,care putea să fie o societate clandestină cu nuanţe politice , nu alta decât lojele masonice . De altfel , ruşii făceau cercetarea cazului Eteriei paralel cu lojele masonice . Revoluţia din 1848 în Europa , ne poate sluji şi ea ca dovadă .”
Nu ne vom implica în scopurile urmărite de masoni în toată perioada de la existenţă până în prezent .În primul rând , din motiv că scopul acestui studiu este de a pune la dispoziţia cititorului nostru
conţinutul câtorva documente depistate din dosarele poliţiei şi siguranţei române , care sunt depozitate la Arhiva Naţională a Republicii Moldova.
În rândul doi , bănuim că după publicarea a câtorva documente despre masoni , se va continua cu noi materiale necunoscute la tema propusă.
Primul document pe care îl punem la dispoziţia cititorului este o sinteză informativă din 1942 şi este despre organiraţia masonică :
Francmasoneria

1.Dezvoltarea în decursul timpului /origini,dezvoltare şi mijloace de
combatere /
Difiniţie Francmasoneria este o asociaţie internaţională secretă ,cu caracter antinaţional şi anti-creştin , care , prin statutele sale pretextează că urmăreşte progresul moral , politic, religios , etc . al indivizilor ,fără deosebire de rasă , religie etc.,dar în realitate serveşte interesele evreimei în veleităţile acesteia de dominaţie mondială .
Etimologiceşte francmasonerie(englezeşte free-masonry,nemţeşte Freimanverei )înseamnă bresla zidarilor liberi care dintr-o organizaţie profesională la origine ,evoluiază spre organizaţii cu ţeluri specific politice şi cu vaste ranificaţii

Origine şi ţeluri Din toate organizaţiile subversive vechi care şi-au prelungit existenţa până în vremurile moderne , francmasoneria e una din cele mai înconjurate de impreciziuni şi mister , atât în ceiace priveşte originea sa extrem de contraversată cât şi doctrina sa încă şi mai obscură şi mai discutată .
Francmasonii , dintre cei mai de frunte , ei însuşi atribue organiz
aţiei şi dogmelor lor o origine străveche , considerând-o adesea ca o revelaţie supranaturală , ale cărei date primare le cunosc un număr restrâns de iniţiaţi şi pot fi desprinse din semnificaţia simbolică şi diversele legende , care stau la baza ritualului şi structurei organizaţiei lor (triunghi răsturnat-Sfânta Treime învinsă) , steaua lui David , candelabrul cu 7 braţe etc.).
După diversele ramuri ale francmasoneriei originea ei este atribuită diferitor şcoli filozofice , curente mistice sau frământări importante ce s-au înregistrat dealungul istoriei , – în special în antichitate .
De aceia şi în cartea de ritual care se pune în măna celor nou intraţi în F.M. li se spune acolo că originea francmasoneriei “se pierde în adîncul veacurilor” .
Cei mai mulţi francomasoni fixează că început al tradiţiei masone epoca zidirei templului lui Solomon , de care se leagă şi cele mai multe elemente de ritual şi terminologie francmasonică .
La baza doctrinei şi a ritualului lui Solomon şi a uciderii arhitectului Adoniram , care a condus lucrările . Acest arhitect şi-a împărţit lucrătorii în trei categorii : ucenici , tovarăşi şi meşteri şi i-a instruit pe fiecare în conformitate cu cu gradul său . Mai târziu arhitectul a fost omorât de ucenici .
Pe lângă alte surse , mai ales pe această legendă şi pe amănunte
le narative ce i le atribue diverse variante , s-a brodat apoi întreaga construcţie dogmatică şi rituală a francmasoneriei .
Drept ţel suprem al francmasoneriei îl simbolizează “Construi –
rea templului din Ierusalim”, adică instaurarea dominaţiei universa-
le a evreilor.
Dealtfel semnele rituale , – diverse embleme , unele dintre grade etc ., -îşi au o origine sau consonanţă evreiască şi sunt destinate să trezească în sufletul “poporului ales” , răspândit pe faţa pământului
aspiraţii , aspiraţii de hegemonie mondială .
Originea sa evreiască reese în mod clar şi din “profeţiile înţelepţilor Sionului “ , – scrie în congresul rabinilor deşi din o mulţime de confesiuni ale conducătorilor francmasoni ca de exemplu a marelui rabin din New-York ,
Isak Wise : “ Traineria este o instituţie a cărei istorie , grade , funcţiuni , –
de origine şi declaraţiuni sunt de la început până la sfârşit daice”.
(Conspiraţia Lojilor de T.Petrescu , pag.19 )
Iar fostul secretar general al Francmasoneriei Jeanes (…)gain declară: “Francmasonii de la gradul al 18-lea în sus,(d..) de plano,membri ai alianţei universale israelite”(ibidem).
Deci francmosoneria este un instrument de acţiuni pe care îl folosesc evreii aservindu-şi prin el , prin capta ..menilor politici de pretutindeni , guvernele din cele mai multe state.
Sub forma actuală de societate organizată în mod secret şi mistic francmasoneria apare în Anglia la 1797 , când se înfiinţează la Londra “Marea Lojie a Angliei”.
Cu timpul aceasta se transformă dintr-o asociaţie particulară într-o uniune universală . Tendinţa aceasta de amplificare , de propagandă şi organizare internaţională , – luînd ca exemplu şi drept punct de plecare situaţia din Anglia , îşi găseşte o bază în cartea zisă “cartea regulamentelor” ,tipărită la 1738 , fundată pe principiu al uniunei universale .
Odată cu frământările politice şi persecuţiile ce începuse în Anglia şi care dau naştere la un curent de emigrare spre Europa , o mulţime de refugiaţi , în special nobili , vin şi pun bazele francmasoneriei în Franţa şi apoi în Germania . Tot în acest timp francmasonii întră în luptă cu repre-
zentanţii bisericii creştine ceia ce imprima francmasoneriei un caracter negativ , anticreştin conturat puternic , – caracter ce-l accentuiază mult enciclopediştilor la acea epocă .
În secolul XVIII francmasoneria se răspândeşte şi în celelalte state europene şi pătrunde apoi în toate continentele . Secolul următor (al XIX-lea)
este caracterizat printr-o acţiune int(…) să de propagandă ,- care duce la constituirea unei adevărate uniuni universale francmasonice , un paianje-niş inextricabil de organizaţiile cele mai diverse ca aparenţă , dar în realitate
cu o unitate ascunsă desăvârşită .
Sunt 4 ramuri mai importante în care se înparte francmasoneria :
1. MARELE ORIENT . – ce mai importantă . Membrii se întrunesc în grupe , numite ateliere .Grupele consacrate primelor 3 grade (ucenici , tovarăş , maestru ) se numesc lojii , – cele consacrate francmasonilor de al 18 –lea grad sau Rosecroix se numesc capitole , – iar cele compuse din francmasoni de gr. 30 sau “cavaleri Kadoş “ se numesc consilii , sau areopage . Atelierul cel mai mare , care dă gradele se numeşte marele Colegiu al riturilor , care păzeşte tradiţia masonică şi e compus din masonii de gradul 33 .
Lângă acest mare colegiu se găseşte şi consiliul de orine al Marelui Orient ales anual şi însărcinat cu gestiunea etc .
2.RITUL SCOŢIAN se compune din 2 grupuri : consiliul suprem ( cu lojile de perfecţie , capitonele , areopagurile ) şi marile loje(a statului respectiv ).
3. RITUL MISRAIM , având 90 grade , proclamă ordinul masonic oriental
Misaraim . Se ocupă în special de ocultism şi reeditează opere vechi asupra acestei materii .
4.MASONIERA MIXTĂ sau dreptul uman are puţine loje şi se ocupă în special de realizarea principiului egalităţii sociale a oamenilor (bărbat sau
femeie etc.)Vers l ’ invasion , de Lucien Pemjean pag.129-132 ) .
Toate lojile se întrunesc anual în congrese „naţionale” şi la 3 ani în congrese
„internaţionale” .
Fiecare loje are oarecum autonimia sa administrativă , conformându-se con-
stituţiilor şi regulamentelor generale , dar ocult este supusă directivelor
primite de la forurile supreme masonice .
În atelierele şi lojile francmasonice se dezvoltă o intensă activitate politică
şi antireligioasă în scopul de a promova lent şi în mod ideologic o descreşti-
nare şi o deznaţionalizare a populaţiei , pentru a uşura triumful iudaiului
(probabil iudaismului – A.M.)

II APARIŢIA LA NOI
În România francmasoneria este de origine străină , ca şi în mai toate statele .
Ea a fost organizată pe la 1734 de un italian cu nume conspirativ CARA , care
a înfiinţat prima loje la Galaţi , cu alţi compatrioţi ai săi . A înfiinţat apoi la
alta la Iaşi şi le-a pus sub egida Marelui Orient din Italia .
La Bucureşti se fonda la 1857 o loje „Steaua Dunării” sub depentenţa
„Marelui Orient din Franţa” şi printre adepţii ei se găsesc mulţi dintre revoluţionarii de la 1848 .
Tot ca ramuri ale francmasoneriei franceze au mai apărut o serie de loje
ca „înţelepţii din Heliopolis”, „Renaşterea” , „Discipolii lui Pitagor”, etc.
La 1868 se înfiinţează altă loje la Brăila sub denumirea „Farul primitor de
străini”, apoi la 1880 loja „Ilfov” la Bucureşti şi după aceia o mulţime de alte
ramificaţii apar pretutindeni în ţară.
Domnitorii ţării s-au sesizat de pericolul social pe care-l reprezentau aceste organizaţii cu caracter străin şi antinaţional şi la 1865 Domnitorul
Alexandru Ion Cuza a dispus printr-o ordonanţă ca lojile francmosonice
„să intre în adormire”.
Ele însă au continuat să-şi dezvolte activitatea lor subversivă mai departe,
menţinându-şi existenţa camuflată sub diverse aparenţe inofensive .
După războiul mondial ea recapătă din nou în România o existenţă legală.
„MAREA LOJE NAŢIONALĂ DIN ROMÂNIA” avea un statut al său aprobat de Guvern şi înregistrat la Tribunal ( deci personalitate juridică ) ,
avea un sediu cunoscut , un „ buletin oficial” al lojei , redactat şi răspândit la toţi membrii. Ea este supusă şi controlată de „Marea loje din Franţa” .
Totodată francmasoneria , care vegetase o bucată de vreme , îşi ea din nou avânt ,
extinzându-şi ramurile în toate colţurile ţării .
Pentru aşi asigura pătrunderea pretutindeni , în vederea cuceririi puterii politice , francmasoneria întrebuinţează două tactici : faţă de membrii săi ,care în imensa lor majoritate nu cunosc decât formele ei exterioare , – cultivă cel mai
puternic secret , iar faţă de public proclama cu ipocrizie un sistem fals de idei
frumoase şi principii progresiste , umanitare , destinate a camufla fondul şi tendinţele lor reale , a promova astfel interese exclusiv evreeşti .
Papa Leon al XIII precizează pericolul social pe care-l reprezintă francmasoneria :
„ Sub aparenţe minciunoase şi făcând din practică disimulării o regulă constan-
tă de conduită , ca altă dată Manicheenii , francmasonii nu cruţă nici o sforţare
spre a se ascunde şi a nu avea alţi martori decât pe complicii lor .
„ Interesul lor cel mare fiind de a nu părea ceia ce sunt , ei se prefac că sunt amici ai literilor sau filozofi întruniţi spre a cultiva ştiinţa . Ei nu vorbesc decât de râvna lor pentru progresul civilizaţiei , iubirea lor pentru poporul sărac. Dacă ar fi să-i credem ,singura lor ţintă este de a îmbunătăţi soarta mulţimei şi a întinde
foloasele societăţii civile asupra unui număr cât mai mare de oameni . Dar , pre-
supunând că aceste intenţiuni ar fi sincere , ele sunt departe de a cuprinde toate
planurile lor . În adevăr aceia care sunt afiliaţi la secta francmasonă trebuie să promită ca se supun orbeşte şi fără discuţiuni la ordinele şefilor , trebuie să promită de a fi întotdeauna gata , la cea mai mică notificare ,- la cel mai uşor semn de a executa poruncile date consimţind de mai înainte , – în caz contrar ,
a se supune tratamentului celui mai aspru şi chiar morţii .
“ De fapt , nu este o raritate ca pedeapsa cu moartea să se aplice acelora
dintre membri care au fost dovediţi fie de a fi destăinuit disciplina secretă a
societăţii , fie de a se fi împotrivit ordinelor şefilor .
“Şi aceasta se practică cu atâta abilitate încât , de cele mai multe ori ,
executorul acestor sentinţe de moarte scapă de urmărirea justiţiei .
“ A trăi în ascuns şi a voi să fii învăluit în întuneric ; a lega de tine prin
legăturile cele mai strânse nişte oameni , cărora nu le aduci la cunoştinţă de la
început la ce se obligă , reducându-i astfel la starea de sclavi ; a întrebuinţa la
tot felul de atentate aceste instrumente supuse unei voinţi străine ; a arma pentru omor , braţe cu ajutorul cărora se asigură nepedepsirea crimei ; acestea toate
sunt practice monstruoase , condamnate de natură însă-şi .
“ Raţiunea şi adevărul ajung deci spre a proba ca Francmasoneria este
în opoziţie făţişă cu justiţia şi morala .”
Sub orice formă apăruse în România , în ultimul timp francmasoneria deve-
nise atotputernică în afacerile publice şi o serie întreagă de personalităţi poli-
tice proeminente , chiar guvernanţi , activau în cadrul acestora , pentru satisfa-
cerea intereselor oculte străine , în contra celor româneşti . Sub influenţa acesteia s-a dezvoltat de guverne o activitate de macinare a credinţei creştine ,
prin încurajarea sectelor religioase . ( un fel de “masonerie populară “ prin recu-
noaşterea dreptului de prozelitism a acestora , prin susţinerea curentelor ideologice sau ale obiceiurilor anticreştine sau antinaţionale , întâlnindu-se
pe acest drum cu activitatea dizolvantă a unei alte mari organizaţii subversive ,
a “intermaţionalei a 3-a”.
În structura sa francmasoneria apare ca fiind compusă din o serie întrea-
gă de asociaţiuni suprapuse , între care există o comisiune ocultă faţă de
forurile internaţionale şi în afară de ritualul care e uniform , nu există între ele
o comunitate de idealuri şi tendinţe , cele inferioare fiind dirijate de cele superioare spre ţeluri pe care acestea le ignorează .
Forul suprem de dirijare a lor îl reprezintă ordinul francmasonic B “Nai Brith ( fiii legământului ), cu sediul în Chicago , în care este oprit accesul creştinilor şi care ordin la rândul său este în colaborare şi primeşte de la “Înţelepţii Sionului “ adică de la marii rabini ai evreilor din toate statele . Altfel zis francmasoneria internaţională este condusă de evrei .
Ludendorf spunea şi el : „Francmasonii sunt lacheii jidanilor (aşa-i în document –A.M.).
Prin intermediul francmasoneriei evreii au reuşit înainte de război în cele mai multe state să acapareze puterea politică , pătrunzând în toate partidele , fără a se
Înfeoda totuşi vreunuia din ele , ci folosindu-le în interesele sale .
Parlamentarii din diferite state , care sunt recrutaţi din rândul lor rămânând
În totul supuşi ordinului francmasonic , reprezintă în corpurile legiuitoare interesele francmasoneriei , iar nu ale populaţiei care i-a ales .
Exemple sunt numeroase în această privinţă . (Buletinul Oficial al Marelui Orient anul 1903 , pag.365 ) .
La fel francmasonii din cadrul serviciilor publice rămân toţi mandatari ai ordinelor francmasonice din care fac parte .
Poate fi citat ca exemplu faimosul caz al „ scandalului fişelor” , izbucnit în Franţa în 1904 , – când a fost descoperit la Ministerul de Război ,condus de generalul ANDRE , că acesta sub conducerea şefului său de cabinet , căpitanul
MOLLIN şi a altor ofiţeri , organizase un sistem de fişe , conţinând date documentare asupra atitudinei politice a tuturor ofiţerilor armatei franceze .
Din corespondenţa găsită atunci şi care avuse loc între Ministerul de Război
şi Marele Orient , se vedeau manevrele şi imixtiunea în viaţa de stat a acestor
organizaţiuni subterane . În adevăr din anchetarea acestui caz s-a stabilit că
excluderea sau trecerea pe tablouri de avansări ale ofiţerilor sau încadrările
în secţiunile de Stat Major , se făceau nu după criteriul meritelor de ordim militar , ci după acelea ale apartenenţei la francmasonerie .
Sunt o mulţime de asemenea scandaluri , care relevă rolul exorbitant şi
criminal jucat de francmasonerie în conducerea afacerilor de stat .
Francmasoneria de altfel s-a organizat în toate ţările ca un stat în stat ; de
Exemplu cele din România au : un suprem consiliu (un fel de guvern ) , care
da „ înalte decrete” ,şi a bătut diferite decoraţii , timbre şi au fixat infracţiuni
proprii , instanţe judecătoreşti şi au ales mari reprezentanţi ( un fel de corp diplomatic ) etc . , sfidând astfel suveranitatea statului unde fiinţează .

III DEZVOLTAREA LA NOI
Prima lojă înfiinţată în Basarabia a fost cea de la Chişinău , numită „Lumina” în
1923 , după care au apărut o mulţime de alte loje în toate oraşele basarabene.
/ respectiva informaţie se referă la perioada de după 1918 , când Basarabia a revenit
la sânul Patriei, deoare ce în perioada ocupaţiei ţariste ruse1812-1918 la Chişinău au
activat din plin „farmazonii”- A.M. /
În Chişinău au mai fost organizate de „Marea loje naţională a României” ca
secţiuni ale ei , lojile :
Loja „ Libertatea”, Loja „ Bogdan P.Haşdeu” , Loja „C.Negruzzi” , Loja „Basa-
rabia”, etc.
Între membrii cunoscuţi în localitate figurează următoarele persoane , dintre
care unii au avut un rol de conducere în viaţa politică şi socială a acestei provincii
1. Pan Halipa , fost ministru ; 2. Sergiu Niţă , fost ministru ; 3.Gheorghiade St. ,
fost Director al Şcolii Normale de băieţi ; 4. Profirii Nicolae , fost Director al
Drumurilor din Basarabia ; 5. Bender Cristea , farmacist ; 6. Cazacliu Grigore ,
fost Rezident Regal ; 7. Georgescu Vrencea , Consilier Curtea de Apel ; 8.Ionescu
Dârzeu Eugen , Consilier Curtea de Apel ; 9. Sava Aurel , Consilier Curtea de Apel / toţi 3 în prezent la Bucureşti ; 10. Stere C. Gheorghe , fost magistrat , deportat ; 11.Ebervain Alexandru , director al Şcolii Comerciale de băieţi ;
12. Stere Roman , fost inspector General Viticol ; 12. Diaconescu Dumitru ,
colonel în rezervă , farmacist ; 14. Simionescu Roman , profesor , în prezent
director al Şcolii de Bele- Arte din Iaşi ; 15. Scheibler Reinhold , profesor , azi
în Germania ; 16. Preot Gr. Zaharescu , profesor .

IV . POSIBILITĂŢILE DE COMBATERE
Ca orice asociaţie secretă , în contra intereselor statului în care fiinţează , –
având o organizaţie aparentă reprezentată printr-un statut , publicaţii , manifestaţii , etc. , în acord cu legislaţia statului respectiv , iar alta adevărată ,
ocultă , pe care o tăinuesc prin toate mijloacele de care dispun , identificarea
acţiunilor şi tendinţelor ei reale , precum şi combaterea acesteia este extrem
de dificilă .
În baza organizaţiei sale reale stă o preocupare deosebită de a nu se divulga
secretele ei , dându-i astfel acestei organizaţii oculte un caracter de puternică
conspiraţie .
De aceia controlul de stat asupra tendinţelor reale a francmasoneriei este
adesea iluzoriu şi se mărgineşte la înregistrarea activităţii aparente a acesteia .
Disciplina secretului are la bază prestarea de către n(…)fiţi a unui jurământ
Înfricoşetor că vor păstra toate tainele ce le află .
Jurnalul are forma solemnă următoare :
“Jur înaintea arhitectului suprem al tuturor lumilor de a nu destăinui niciodată secretele , semnele , atingerile , cuvintele , doctrinele şi uzurile francmasoneriei
şi de a păstra asupra acestora o tăcere eternă .
“ Promit şi jur lui Dumnezeu de a nu trăda nimic nici prin semne , nici prin
vorbe , nici prin gesturi , de a nu face să se scrie sau să se litografieze , să se graveze , să se imprime ceva : de a nu publica vre-o dată ceia ce mi s-a încredin-
ţat până în acest moment şi ceia ce mi se va încredinţa în viitor . Mă oblig şi mă
supun la următoarea pedeapsă dacă îmi calc cuvântul :
“ Să mi se smulgă limba din gură , să mi se reteze gâtul , cadavrul meu să fie spânzurat în loje în timpul când se lucrează admiterea unui nou frate , spre a sevi de batjocură a infidelităţii mele şi drept spaimă pentru alţii , în urmă să fie
ars , iar cenuşa să fie aruncată în vânt , ca să nu mai rămână nici o urmă despre
amintirea trădării mele “.
Păstrarea tainei mai este , pe deasupra jurământului , asigurată prin faptul că organizaţiile inferioare nu cunosc scopurile celor suprapuse .
Ori cum este firesc organizaţiile superioare din din acest stat în alt stat , având conducerea reală a celorlalte , acestea sunt ţinute în ignoranţă asupra ţintelor ce le urmăresc .
Ocultismul acestei organizaţiuni reese şi din faptul că diverse grade admini-
strative în organizaţia aparentă , de o importanţă restrânsă , se dau prin alegere
de către membrii organizaţiilor inferioare în întruniri , pe când gradele care conferă unele privilegii şi arată importanţa unui membru în cadrul organizaţiei
reale , oculte , se acordă prin selecţie , de către forurile secrete , care conduc real destinele francmasoneriei .
Organizaţiile francmasonice locale depindeau şi ele de forurile oculte inter-
naţionale , prin “Loja Naţională a României” care îşi prezintă raportul său delegatului lojilor evreeşti şi americane , COSTAFORU , şi era inspectată de organele acestora , -înfăţişarea naţionalistă de la noi fiind adoptată numaim pentru a adormi vigilenţa organelor de apărare a statului .
Pentru combaterea ei ar fi necesar :
– Identificarea tuturor lojilor francmasonice , a membrilor şi urmărirea
activităţii celor ce le conduc ;
_ Înlăturarea din viaţa de stat a evreilor , conducătorii de fapt supremi ai
francmasoneriei ;
– Dezvoltarea instituţiilor de apărare naţională , religioasă , spirituală etc. a
neamului românesc , etc .
– Desfiinţarea tuturor sectelor religioase , interzicerea prozelitismului acestora
confiscarea patrimoniului lor , întrucât tolerarea lor este tot o consecinţă a in-
fluenţei masonice pentru a măcina credinţa creştină etc .
– Sprijinirea activităţii educative a bisericii şi organizarea unei acţiuni de combatere a sectelor şi francmasoneriei în acord cu organele poliţieneşti .
– Un regim naţionalist , bazat pe ideia de ordine şi de asigurarea intereselor
naţionale , trebuie să nimicească fără cruţare orice organizaţie ocultă , care
prejudiciază interesele naţionale româneşti ;
Autodizolvarea din 1938 , în urma căreia a încetat formal a exista în România ,
având un caracter doar aparent , vigilenţa organelor de poliţie şi identificarea
activităţii francmasonilor trebuie intensificată , pentru a se preveni orice încer-
care a acestora de a submina siguranţa naţională şi credinţa s Statului Român.

CONCLUZIUNI 1942
Nu s-a constatat vre-o activitate cu caracter francmasonic din partea organizaţiilor dizolvate , ce au avut acest caracter şi nici din partea persoanelor care sunt cunoscute că au făcut parte de ele . “

Încă nu e momentul să prezentăm un comentariu ştiinţific pe marginea documentului
publicat mai sus . Ţinem să menţionăm , că documentul a fost păstrat în ortografia
originalului .

ALEXANDRU MORARU

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Acest articol a fost publicat în Articole. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

4 răspunsuri la 1942: MASONII ÎN VIZORUL POLIŢIEI ROMÂNE

  1. Pingback: A FOST MARELE HASDEU FRANCMASON SAU NU?! ENIGMELE ISTORIEI | COLECŢIA MOŞTENIRE

  2. Pingback: A FOST MARELE HASDEU FRANCMASON SAU NU? | A R H I V U S

  3. Pingback: A FOST MARELE HASDEU FRANCMASON SAU NU?! | Secretele Istoriei cu Alexandru Moraru

  4. Pingback: BOGDAN P. HASDEU: A FOST SAU NU FRANCMASON? | CENZURA ESTE FRÂNA GÂNDIRII LIBERE

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s