ALEXANDRU MORARU: ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL(DOCUMENTE DE ARHIVĂ)

În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei

Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”

(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )

– Partea a 22-a  –

 

1942

 

Documentul 108

GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI

Cabinetul Militar

Nr.2872/c

3 August 1942

PRIMĂRIA ORAŞULUI SOROCA

            Din ordinul Domnului General Guvernator am onoare a vă face cunoscut următoarele:

1. Guvernământul este informat că evreii, aduşi din Moldova pentru lucru în diferite centre din Basarabia, se bucură de o libertate şi îngăduinţă, care sunt în contradicţie cu regimul care s-a aplicat în general evreilor în această Provincie.

Datorită lipsei de control şi supraveghere sau a unei inexplicabile tolernaţe din partea celor care au sarcina să vegheze la buna rânduială a lucrurilor, evreii frecventează cârciumile, vin la oraşe pentru cumpărărturi şi în modul acesta, iau contact cu populaţia şi pot pricinui prejudicii ordinei şi siguranţei statului.

2. Pentru a pune capăt acestei stări de lucruri, Domnul General Guvernator ordonă să se ia măsuri în cazurile de rigoare şi anume:

– nici un evreu să nu părăsească lucrul sau cantonamentele la care sunt destinate;

– plecarea din şi înapoi în cantonamente să se facă în grup, aşa fel ca împrăştierea lor să fie înlăturată,

– evreii care vor fi găsiţi în oraşe sau sate fără rost sau sub pretextul că fac aprovizionări, să fie imediat arestaţi şi trimişi la cantonamentele lor.

Aceste cazuri vor fi raportate de îndată, arătându-se nominal evrei găsiţi în vină, localitatea unde cantonează şi comendamentul detaşamentului de lucru.

3. Domnul General Guvernator vă roagă a lua toate măsurile ca să nu se stabilească nici un fel de contact între evrei şi populaţie.

L.Ş. DIRECTOR DE CABINET

LT. COLONEL V. Garaiac

(semnătura)

* * *

 

Documentul 109

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIUNEA GENERALĂ A POLIŢIEI

DOMNULE PREFECT,

            Motivaţi de ordinul Nr. 19.499 din 2 Septembrie 1942, al Inspectoratului Regional de Poliţie Chişinău,

Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune să ni se înainteze, cât mai urgent posibil, copie după ordinul Nr. 36592/1941, al Ministerului Cultelor, comunicat tuturor prefecturilor de judeţ din ţară, inclusiv Basarabia şi Bucovina, prin care nu se admite până la noi dispoziţiuni, nici un fel de trecere de la un cult la altul şi cu atât mai puţin de la un cult istoric la confesionalism sau la o asociaţie religioasă, fiindu-ne necesar.

ŞEFUL POLIŢIEI ORAŞULUI BĂLŢI

Dumitru Agapie

Şeful Bir. Siguranţei

Al. Svaricevschi

DOMNULUI PREFECT AL JUDEŢULUI BĂLŢI

* * *

 

Documentul 110

Bucureşti 12 Octombrie 1942

Nr. 13666 CBBT

ROMÂNIA

PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

CABINETUL PENTRU ADM. ŞI ORG.

BASARABIEI, BUCOVINEI ŞI TRANSNISTRIEI

Secţia M Bir. 2

DOMNULE GUVERNATOR,

            Avem onoare a vă înaninta alăturat copie de pe adresa Marelui Stat Major Nr. 57162 din 25 Septembrie 1942, împreună cu situaţia numerică şi dosare cu ostaşii din Basarabia, care au rămas în ţară după cedarea teritoriilor respective.

Aceste dosare urmează a se păstra de Dvs. spre a-i avea în vedere la execuţia ordinului Domnului MAREŞAL ION ANTONESCU, privitor la recompensele ce urmează a se aproba acestor ostaşi.

Primiţi, vă rugăm, DOMNULE GUVERNATOR, încredinţarea deosebitei noastre consideraţiuni.

SECRETARUL GENERAL AL

PREŞIDENŢIEI CONSILIULUI DE MINIŞTRI

SECRETARUL CABINETULUI

Maior Stelian Iamandi

Domniei Sale

DOMNULUI GUVERNATOR AL PROVINCIEI BASARABIA, BUCOVINA

Cabinetul Militar                                                                   Şeful Biroului 1

p. conformitate                                                               Maior Rădulescu Ştefan

* * *

Documentul 111

COPIE

MARELE STAT MAJOR Secţia I-a

Biroul 4

Nr. 57162 din 25 Septmebrie 1942

MARELE STAT MAJOR Secţia I-a

Către

PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

CBBT

            Conform ordinului MAN Nr. 21147 din 1.VII.1942;

Am onoare a înaninta alăturat:

– O situaţie numerică şi 12 dosare cu ostaşii din Basarabia pe judeţe.

– O situaţie numerică şi 6 dosare cu ostaşii din Bucovina pe judeţe.

Aceşti ostaşi au rămas în ţară după cedarea teritoriilor respective.

Vă rugăm să binevoiţi a le tirmite Guvernămintelor Basarabiei şi Bucovinei spre a-i avea în vedere la executarea ordinului Domnului Mareşal Antonescu privitor la recompensele ce urmează a se acorda acestor ostaşi.

Marele Stat Major cu Nr. 57162 B din 25 Septembrie 1942 a trimis Ministerului Agriculturii şi Domeniilor situaţii numerice pe provincii şi judeţe conform ordinului MAN de mai sus.

p. ŞEFUL MARLEUI STAT MAJOR

general (ss) I.Arhip

p. conformitate

Şeful Biroului 1

Maior Rădulescu Ştefan

* * *

 

Documentul 112

ROMÂNIA                                                                   Bucureşti 23 Februarie 1942

PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

CABINETUL CIVIL MILITAR

PENTRU ADM. ŞI ORG. BASARABIEI,

BUCOVINEI ŞI TRANSNISTRIEI

DOMNULE MAREŞAL,

            Am onoare a supune aprecierii Domniei Voastre următoarele:

Inspectoratul General al Jandarmeriei, cu raportul N. 37617/1942, raportează:

1. Există un desacord între dispoziţiunile Nr. 3410/1941 în fiinţă şi între măsurile aplicate de Guvernămîntul Transnistriei, prin aceia că se plătesc personalului jandarmeresc afectat Guvernământului Transnistria drepturi mai mari decât personalului aflat mobilizat în unităţile armatei de la Est de Nistru, dar Guvernământul nu a trimis declaraţiile personalului din Inspectoratul Jandarmeriei Transnistria la Administraţiile Financiare din ţară, potrivit prevederilor D.R.           N. 2167/1941 (Art. 19), instrucţiunie N. 42900/1941 şi instrucţiunile N. 101275/ 1942 ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru Administraţiile Financiare să plătească soldele la familiile personalului.

2. Există desacord în ce priveşte adresa N. 922/1941 a Guvernământului – prin care se arată că în Transnistria nu se plăteşte nici o misie de transport funcţionarilor şi deci nici janadarmilor, căci primesc pe lună solda în lei în ţară, o îndemnizaţie în RKKS în Transnistria, egală cu de două ori solda – şi cele raportate de Inspectoratul de Jandarmi Transnistria, care arată că această îndemnizaţie se plăteşte jumătate în lei şi jumătate RKKS.

3. Guvernământul a expediat statele de soldă pe lunile Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie 1941 şi Ianuarie 1942 la Inspectoratul General al Jandarmeriei (şi care s-au primit de abia la 19 Februarie 1942), în loc să fi aplicat dispoziţiunile D.L. Nr. 2167/1941 prin a fi trimise declaraţiile personalului la Administraţiile Financiare respective, care, la rându-le să emită carnete şi să achite solda familiilor sau să depună la CEC solda celor necăsătoriţi.

Din această cauză nu s-au plătit drepturile de la Septmebrie 1941 familiilor celor din Transnistria iar atele de drepturi au rămas nelichidate.

Cere în acelaşi timp să se ordone asupra fixării definitive a salarizării la Est de Nistru.

Prin D.L. 101275/1942, se stabilesc următoarele drepturi ale mobilizaţilor, concentraţilor şi rechiziţionaţilor, precum şi familiilor lor, din unităţile şi serviciile armatei aflate la Est de Nistru:

a) În ţară, familia va primi lunar o soldă de campanie egală cu solda de pace plus 1/5, ce se plăteşte în condiţiunile D.L. Nr. 2167/1941 prin Administraţiile Financiare.

Personalul de la Est de Nistru primeşte în mână:

b) Alocaţia de hrană de campanie prevăzută de D.M. Nr. 1283/1941;

c) Indemnitatea de combustibil şi echipament numai ofiţerilor activi;

d) O alocaţie de întreţinere pentru popotă egală pentru ofiţeri 1500 lei lunar, pentru subofiţeri, maeştri, gagişti şi funcţionari civili 500 lei lunar;

e) Câte 20 ţigări zilnic, de persoană, în mod gratuit;

f) Odată pentru totdeauna echipamentul în natură gratuit pentru cei care iernează în Transnistria.

Drepturile cuvenite în baza D.L. N. 2167/1941, ce se aplică fără nici o deosebire personalului mobilizat la unităţile Aerului, Marinei, grănicerilor, Jandarmilor şi Pompierilor, se plătesc din creditul extraordinar special deschis pe seama Ministerului Apărării Naţinale.

Deasemeni, drepturile arătate în D.L. Nr. 3410/1941 se suportă din creditul extraordinar cu acoperire specială. (Art. 5)

CONCLUZIUNI:

Deosebirile relevate de raportul Inspectoratului General al Jandarmeriei în regimul plăţii salariilor şi soldelor personalului unităţilor jandarmereşti afectate Guvernământului Transnistriei şi regimul salariilor pentru personalul unităţilor armatei române, plătite de Ministerul Apărării Naţionale sunt consecinţe ale situaţiunei următoare:

1. Transnistria nu se guvernează cu legiuirile româneşti, ci cu legislaţia sa proprie.

2. În materie de salarizare, Decretul Nr. 1 din 19 August 1941 este aplicabil tuturor funcţionarilor care depind de amintitul guvernămînt.

3. Atât prevederile bugetare cât şi normele de salarizare sunt cu totul altele decât cele curpinse în D.L. Nr. 2167 şi 3410 din 1941.

4. Egalizarea condiţiilor de salarizare trebuie să conducă la fixarea unui regim al salariilor.

5. În chestiunea întârzierei plăţii cotelor lăsate familiilor este vinovat Inspectoratul Jandarmeriei din Transnistria, pentru că lui îi revenea obligaţia, potrivit Art. 19 şi 20 D.L. Nr. 2167/1941 să întocmească şi trimită declaraţiile la Administraţiile Financiare.

Din informaţiile ce avem, Inspectoratul Jandarmeriei Transistria nu şi-a îndeplinit această obligaţie din cauza amestecului în această chestiune a Guvernământului.

În sensul celor mai sus expuse propunem:

1. Declaraţiile personalului Jandarmeriei afectaţi Transnistriei să fie trimise direct Inspectoratului respectiv, Administraţiilor Financiare din ţară.

2. Salarizarea personalului jandarmeresc din Transnistria să fie egală şi uniformă ca pentru personalul unităţilor aflate la Est de Nistru şi în plus să se plătească misia de transport jandarmilor.

3. Să se fixeze să reglementeze chestinea salariilor pentru personalul din Transnistria, care suferă de două inconveniente:

a) În Decretul N. 1 din 19 August 1941 se arată că funcţionarii din această provincie vor fi plătiţi cu salariul îndoit în lei şi cu o alocaţie de întreţinere în RM, până la maximum salariului îndoit în lei.

Ori această situaţiune astăzi nu mai este valabilă pentru că funcţionarii primesc în realitate numai un salariu şi o alocaţie egală cu de două ori salariul.

b) Quantumul salariului şi al alocaţiilor depăşeşte totalitatea drepturilor ce se plătesc personalului armatei de pe front, ceea ce este nedrept.

Primiţi, vă rog DOMNULE MAREŞAL, asigurarea profundului meu respect.

SECRETAR GENERAL

(semnătura)

– VA URMA –

Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.

Sursa: Secretele Istoriei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s