ALEXANDRU MORARU: ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL(DOCUMENTE DE ARHIVĂ)

În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei

Regele Trădător şi Mareşalul Ion Antonescu

Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”

(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )

– Partea a 23-a  –

 

1942

 

Documentul 113

GUVERNĂMÂNTUL

PROVINCIEI BASARABI

Cabinetul Guvernatorului

Nr. 1443

1942 Mai 6

DOMNULE MAREŞAL,

            Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Cabinetul BBT, prin adresa Nr. 753/ 1942, ne-a făcut cunoscut că potrivit ordinului Ministerului Apărării Naţionale, Direcţia Personalului, Nr. 237/1942, prefecţii militari activi urmează să fie înlocuiţi din funcţiunea de prefect pentru a fi trecuţi la comandă.

În această situaţie se găsesc următorii prefecţi:

Colonel Sergiu Atanasiu, prefectul judeţului Ismail;

Colonel Cristache Enescu, prefectul judeţului Orhei;

Colonel Dumitru Dobrescu, prefectul judeţului Cahul;

Lt. Colonel Petre Marinov, prefectul judeţului Tighina.

Acesta din urmă a fost înştiinţat de Marele Stat Major, prin ordinul               Nr. 113.471 dion 3 Mai 1942 să se prezinte, în termen de 48 de ore la Reg. 8 Vînători de Munte.

În prezent, ne găsim în plină campanie agricolă, care necesită continuitate de acţiune şi o perfectă cunoaştere a situaţiei pe teren.

Aceleaşi condiţiuni se cer şi pentru executarea campaniei lucrărilor edilitare, a căror desăvârşire, după devastările bolşevicilor, se cere atât de urgentă în Basarabia.

Toate aceste lucrări, pe tărâm agricol şi edilitar, au fost organizate de actualii prefecţi pe teren.

Socotim, de aceea că o înlocuire a lor în împrejurările de azi ar prejudicia mult mersul lucrărilor.

Pentru a putea duce la bun sfârşit programul de lucrări iniţiate, avem absolută nevoie de concursul D-lor prefecţi susmenţionaţi.

Respectuos Vă rugăm, astfel, DOMNULE MAREŞAL, să binevoiţi a aproba să se revină asupra ordinului Ministerului Apărării Naţionale de înlocuirea acestor prefecţi şi a dispune să fie mobilizaţi pentru lucru în această provincie.

Primiţi vă rog, DOMNULE MAREŞAL, încredinţarea deosebitei noastre consideraţiuni.

L.Ş. GUVERNATOR,

General C. Gh. Voiculescu

(semnătura)

* * *

Documentul 114

ROMÂNIA

PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLŢI

BIROUL M.O.N.T.

1942 luna august ziua 4

Nr. 573

DOMNULE ŞEF,

            Urmare la adresele noastre nr. 470 din 3 Iulie 1942 şi Nr. 529 din 27 Iulie 1942, prin care am cerut să mi se înainteze un tabel nominal de toţi locuitorii din oraşul Bălţi, care au fost deportaţi, sau trimişi la lucru dincolo de Nistru.

– Idem, de toţi cei care au fost asasinaţi.

– Idem, pentru alte orori făptuite în acea epocă de organele administrative sovietice.

Iar D-Vs cu adresa Nr. 7443 din 2 August a.c. ne-aţi înaintat un tabel numai de persoanele deportate, deci lucrarea nu este complectă prin faptul că în ultimile 5 zile s-au prezentat şi se prezintă sumedenie de persoane cu cereri prin care reclamă că unii dintre mebrii lor au fost deportaţi sau trimişi la lucru.

În tabelul trimis de D-Vs. Nu s-a făcut această distincţie şi în consecinţă nu exprimă adevărata situaţie, Vă rugăm să binevoiţi a da cuvenitele ordine.

Lucrarea trimisă de D-Vs s-a înaintat Onor. Guvernământului Provinciei Basarabiei, Cabinetul Militar MONT Chişinău, iar în complectare, urmează să înaintăm ce se va mai primi de la D-vs. (Tabele suplimentare)

PRIMAR

(semnătura)

Şeful Bir. MONT

(semnătura)

DOMNIEI SALE

DOMNULUI ŞEF AL POLIŢIEI ORAŞULUI BĂLŢI.

* * *

Documentul 115

ORDIN CIRCULAR:

Nr. 43598 din 9 Iulie 1942

            Avem onoare a vă comunica mai jos în copie Decizia Ministerială a Cultelor şi Artelor N. 42352 din 9 Septembrie 1940 Mon. Of. N. 216 din 17 Septembrie 1946, pentru a lua cunoştinţă şi a vă călăuzi la nevoie.

DIRECTOR                                                                                    Şef. Serv. Cultelor

ss. T. Hotonog                                                                                   ss. indescifrabil

Anexa Nr. 232

MINISTERUL CULTRELOR ŞI AL ARTELOR

CULTELE AUTORIZATE ŞI PROTEJATE DE STATUL ROMÂN

Decizia Ministerială Nr. 42352

Din 9 septembrie 1940

Mon. Of. N. 216 din 17 Septembrie 1940

            Art. 1. Statul Român protejează şi autoriză funcţionarea pe teritoriul său a următoarelor culte istorice:

a) Cultul Creştin Ortodox Român, constituind religiunea dominantă în Stat.

b) Cultul Român Greco-Catolic/unit/, considerat ca reprezentînd tot o Biserică Românească.

c) Cultul catolic/de rit greco-rutean şi armenesc/

d) Cultul reformat/calvin/

e) Cultul evanghelic luteran

f) Cultul armeano-gregorian

g) Cultul mahomedan.

Art. 2. Statul Român constată numai existenţa de fapt a confesiunei mozaice, care urmează să se manifeste potrivit dispoziţiunilor Ministeriale ulterioare.

Art. 3. Afară de cultele recunoscute de art. 1 din această Deciziune nu pot exista asociaţii religioase sau secte care de la data prezentei Deciziuni sunt desfiinţate de drept şi de fapt.

Pentru conformitate

Şeful Serviciului Cultelor

Preot ss. M. Bolboceanu

L.Ş. Pentru conformitate

(semnătura)

* * *

 

Documentul 116

ROMÂNIA

PREFECTURA JUDEŢULUI BĂLŢI

Nr. 14.328

1942 Decembrie 31

DOMNIEI SALE

DOMNULUI ŞEF AL POLIŢIEI ORAŞULUI BĂLŢI

            Avem onoare a vă transmite mai jos, în copie, ordinul telegrafic Nr. 68770/ 942, al Ministerului Cultelor Bucureşti, cu rugămintea să binevoiţi a lua cunoştinţă şi măsuri de întocmai executare.

L.Ş. PREFECT                                                                                Şeful cancelariei

(semnătura)                                                                                              (semnătura)

Copie.

În temeiul Legii 927, publicată în M.Oficial 305 din 30 Decembrie 1942, toate asociaţiile religioase, sectele din Ţară existente de drept şi de fapt, sunt desfiinţate, iar bunurile imobile, fondurile şi arhiva lor trec de drept în patirmoniul Statului stop Binevoiţi a lua imediat măsuri pentur punerea în siguranţă a acestor bunuri până la trimiterea Statului în posesie veţi dispune închiderea tuturor caselor de rugăciuni şi interzicerea oricăror adunări a actualelor asociaţii. Ne veţi înainta de urgenţă actele încheiate în executarea dispoziţiunilor noastre în comunele rurale, urbane şi municipii stop.

p.SECRETAR GENERAL AL CULTELOR ŞI ARTE

/ss/ Popa (semnătura)

pt. Conformitate (smenătura)

* * *

 

Documentul 117

ROMÂNIA

GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BASARABIA

CABINETUL MILITAR

PREŞIDENŢIA CONSILIULUI

DE MINIŞTRI

Cabinetul Civil Militar

Nr. 1620/c

11 Iunie 1942

            La ordinul Nr. 28564/c CBBT am onoare a raporta următoarele:

1.Dispoziţiunile Domnului Mareşal Antonescu, cu privire la sectanţi, s-au primit pe următoarele căi:

a) Cu ordinul Nr. 193/c BBT din 2 Decembrie 1941 al Preşidenţiei Consilului de Miniştri ni s-a comunicat adresa Nr. 12.016 din 26 Noiembrie 1941, a Ministerului Afacerilor Interne în care era prevăzut că „Din ordinul Domnului Mareşal Antonescu, Conducătorul Statului….toţi sectanţii să fie descoperiţi şi tirmişi în judeactă”.

b) Cu ordinul Nr. 281 din 11 Decembrie 1941 al Preşidenţiei Consiliului de Miniştri, prin care ni s-a comunicat că „Domnul Mareşal Antonescu, Conducătorul Statului, a ordonat ca cei 38 membri: identificaţi că fac parte din secta milenistă din Comuna Broşteni Bălţi, să fie internaţi în lagăr”.

Dispoziţiunile acestea ale Domnului Mareşal Antonescu, au stat la baza măsurilor pe care le-a aplicat Guvernămîntul în chestiunea sectanţilor.

Aceste măsuri au vizat în primul rând pe propogandişti şi au fost transmise autorităţilor în subordine prin următoarele ordine:

-Nr. 66 din 10 Decembrie 1941, prin care s-a transmis autorităţilor pentru executare dispoziţiile de trimitere în judeactă a celor vinovaţi

-Nr.861/c din 16 Decembrie 1941 pentru internarea în lagăr a tuturor celor care sunt prinşi în flagrant delict de propagandă sectantă.

– Nr.916 din 23 Decembrie 1941, prin care s-a orodnat autorităţilor să dea un concurs neprecupeţit reprezentanţilor bisericii, în scopul înfăptuirii unei pocăiri prin convingere a celor rătăciţi.

– Nr.1127 din 22 Ianuarie 1942, prin care s-a dispus confiscarea revistei baptiste „Farul creştin”, care apare în Bucureşti.

Ca urmare a acestor dispoziţiuni au fost internaţi în lagăr de la desrobire şi până acum, un număr de 82 de sectanţi (în majoritate absolută propogandişti) din care:

– 38 au fost internaţi conform dispoziţiunilor Domnului Mareşal Antonescu.

– 17 au fost eliberaţi între timp.

În legătură cu această chesitune, am onoare a mai raporta că în afară de dispoziţiunile Domnului Mareşal Antonescu, s-a mai primit prin Preşedinţie Consiliului de Miniştri (ord. Nr. 25446/CBBT din 9 Aprilie 1942) adresa Nr. 2882/1942 a Subsecretariatului de Stat al Cultelor, cuprinzând propuneri referitoare la chestiunea sectantă.

Aceste popruneri cu care Preşidneţia Consiliului de Miniştri s-a declarat de acord, constau din:

– Închiderea caselor de rugăciuni ale sectanţilor din provinciile realipite, până ce se va face o verificare minuţioasă a fiecărui credincios, cu privire la atitudinea avută sub regimul sovietic.

– Eliberarea celor aflaţi în închisori şi trimiterea pe front a celor valizi.

În acea adresă era anunţată o decizie asupra reglementării asociaţiilor religioase, potrivită împrejurărilor actuale, decizie care încă nu s-a dat până în prezent.

L.Ş.    GUVERNATORUL BASARABIEI

GENERAL    C.Gh.Voiculescu (semnătura)

* * *

 

Documentul 118

România

Ministerul culturii naţionale şi al cultelor

SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ŞI ARTELOR

CABINETUL

Nr. 2882/1942

Data 1 aprilie 1942

CONFIDENŢIAL

Către

Preşidenţia Consiliului de Miniştri

Marele Stat Major cu adresa N. 53590/c din 8 Martie 1942, ne-a adus la cunoştinţă că, în Bucovina şi Basarabia de Nord au fost identificaţi până acum 12.500 sectanţi şi că zilnic sunt depuşi la închisorile din Cernăuţi, care în scurt timp nu vor mai fi încăpătoare.

Menţionăm, că aceste măsuri restrictive ale autorităţilor de Stat şi în provinciile mai sus arătate, au fost luate în urma ordinului circular al Ministerului nostru N. 38995/941, în scopul de a aduce liniştea sufletească credincioşilor din acele teritorii desrobite, oprind, până la noi dispoziţiuni, orice activitate sectară în acele regiuni ale ţării.

Acest ordin a fost comunicat şi Preşidenţiei Consiliului de Miniştri cu N. 44338/941.

Se constată că bunele intenţii ale Ministerului nostru sunt, deci, răstălmăcite de sectanţi, care se întrunesc clandestin, spre a fi închişi, pozând în martiri pentru ca astfel să poată face propagandă şi mai susţinută printre adepţii lor.

De altfel unii din aceşti sectanţi, în timpul ocupaţiei sovietice – după cum se ştie – s-au pus în serviciul autorităţilor respective.

Credinţa noastră este că şi azi, pentru atingerea obiectivului lor de dezagregare a credinţei strămoşeşti, la care se dedau în stil crescând, lucrează forţe oculte alianţa internaţională iudaică, francomasoneria, etc.

Aceşti sectanţi prin activitatea lor prozelitistă nu urmăresc, aşa dar, satisfacerea nevoilor spirituale, ci mai degrabă acţiuni politice dubioase. Căci lupta pentru Hristos trebuie să se facă azi, pe front, iar nu acasă în închisori. În consecinţă, socotim că soluţiile cerute de urgenţă în această problemă sunt:

1. Să se menţină închise casele de rugăciuni ale sectanţilor din provinciile realipite, până ce se va face verificare minuţioasă a fiecărui credincios, cu privire la atitudinea avută sub regimul sovietic.

2. Cei închişi să fie trimişi la vatra lor, iar bărbaţii valizi să fie tirmişi pe front.

3. Sf.Sinod al Bisericii Ortodoxe Române va fi rugat să avizeze la cele mai eficace mijloace, pentru stăvilirea curentelor sectare.

4. Ministerul nostru pregăteşte o nouă decizie cu privire la reglementarea asociaţiilor religioase, cu un cuprins mai adecvat vremurilor aspre prin care trecem, al cărui proiect îl vom tirmite în prealabil Onor. Preşidenţii.

L.Ş. SECRETAR GENERAL PENTRU CULTE ŞI ARTE

Prof. Aurel Popa (semnătura)

* * *

 

Documentul 119

ADEVERINŢĂ

TELEGRAMĂ

            Dsale dlui Mareşal Ion Antonescu conducătorul statului român preşedintele consiliului de ministri bkr.

Kisinau 4195 107 31 12 data ¼ ora 31/20

Domnule Mareşal în numele crestinilor baptisti din cuprinsul comunităţii crestine baptiste din com Sarata Mereşeni oficiul Hâncesti jud Lăpuşna cu onoare va rugam sa binevoiti a dispune deschiderea şi redarea casei de rugaciuni din sat Sarata Mereşni pentru ca crestini baptisti sa se poata ruga lui dumnezeu în ea, mai ales avind în vedere apropierea sarbatorilor invierii Domnului nostru Isus Hristos   – va rugăm sa binevoiti a primi asigurarea dragostei şi intregului nostur devotament pentru patrie tron şi domnia voastra – presedinte stiei henafon secretar Buciacii Pintilie satul Sarata Mereseni com Hâncesti jud Lăpusna.

* * *

 

Documentul 120

N.30377 din 7 martie 1942

PARCHETUL MILITAR CERNĂUŢI

Către

PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

Cabinetul Civilo-Militar

BUCUREŞTI

            Avem onoare a vă comunica că Domnul General Comandant al Div. 8-a Inf. Cernăuţi ne-a comunicat că în urma convorbirilor avute cu Domnul Mareşal Antonescu la înapoierea în ţară D-sa s-ar fi pronunţat că în mod greşit s-a prohibit funcţionarea sectanţilor: baptişti, adventişti de ziua 7-a şi creştini după evanghelie;

Că s-ar fi dat ordin cu această ocazie D-lui Colonel Davidescu de a-i reaminti Domnului Mareşal.

Cum încă până în prezent nu s-au primit dispoziţiuni în acets sens şi în scopul de a putea soluţiona numeroasele afaceri de această natură cu care am fost sesizaţi;

Avem onoare a vă reaminti chestiunea pentru a se da ordine în consecinţă.

L.Ş. Procurorul Curţii Marţiale

Maior Magiostrat.       A.Niculea (semnătura)

– VA URMA –

Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.

Sursa: Secretele Istoriei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Acest articol a fost publicat în Articole, DOCUMENTE NECOMENTATE, Fotografii, Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s